Uksed Lukud OÜ müügitingimused

1. Müügi Üldtingimuste kohaldamine.
Käesolevad Uksed Lukud OÜ müügi üldtingimused (Müügi Üldtingimused) kohalduvad kõikidele müügitehingutele, mis sõlmitakse Uksed Lukud OÜ (reg. kood 12948483)) (Müüja) kui müüja ja tema kliendi kui ostja (Ostja) vahel, ning mille puhul on Müügi Üldtingimustele viidatud.

2. Lepingu sisu.
Müüja müüb teatud tooteid ja teenuseid

(Tooted) Ostjale kooskõlas käesolevates Müügi Üldtingimustes kokku lepitud tingimustega ja Ostja poolt aktsepteeritud vastavate hinnapakkumistega. Käesolevaid Müügi Üldtingimusi, hinnapakkumist ja vastavat nõustumist nimetatakse edaspidi ühiselt Lepinguks. Ostja maksab Toodete eest Lepingus sätestatud tingimuste järgi.

3. Hinnapakkumised.
Kui Ostja soovib osta Müüja poolt pakutavaid tooteid, esitab Ostja vastava tellimuse Müüjale isiklikult või e-posti teel. Seejärel teeb Müüja hinnapakkumise, mis kehtib 14 päeva, kui hinnapakkumises pole teisiti märgitud.
Hinnapakkumine ja käesolevad Müügi Üldtingimused muutuvad Poolte jaoks siduvaks siis, kui Ostja on tellitud toodete (Tooted) hinnapakkumise aktsepteerinud vähemalt kirjalikkutaasesitamist võimaldavas vormis. Hinnapakkumise tingimused, mis on vastuolus käesolevate Müügi Üldtingimustega on ülimuslikud Müügi Üldtingimustes sätestatud vastavate tingimuste suhtes ja asendavad neid. Hinnapakkumises esitatakse hinnad ilma käibemaksuta, kui ei ole teisiti märgitud.

4. Tehniline dokumentatsioon.
Pooled võivad üksteisele esitada tehnilist dokumentatsiooni nagu jooniseid, spetsifikatsioone ja muid tehnilisi dokumente. Poolel, kes on saanud teiselt Poolelt tehnilisi dokumente, on keelatud kasutada nimetatud dokumente mis tahes muul põhjusel kui Lepingu täitmiseks, samuti on keelatud selliste dokumentide paljundamine, kopeerimine või mis tahes viisil edastamine kolmandatele isikutele ilma teise poole nõusolekuta. Hiljemalt 14 päeva jooksul pärast müügitehingu sõlmimist on Ostjal võimalik hinnapakkumises märgitud spetsifikatsiooni piires täpsustada tellitud Toodete omadused. Pärast nimetatud perioodi loetakse Ostja tellimus lõplikuks.

5. Tarne.
Müüja tarnib Tooted Ostjale vastavas hinnapakkumises sätestatud tarnetingimustel. Kui hinnapakkumises ei ole teisiti märgitud, on vaikimisi kehtiv tarnetingimus alati FCA Rae vald, Peetri alevik, Allika tee 7, Eesti (Incoterms® 2010). Pooled on kokku leppinud, et sõltumata kohalduvast tarnetingimusest, kui Toodete peale või maha laadimine eeldab erivarustust, siis maksab selle eest Ostja ning Ostja kannab ka Toodete juhusliku hävimise või kahjustumise riski peale ja mahalaadimise ajal. Toodete juhusliku hävimise või kahjustumise risk läheb Ostjale üle siis, kui Müüja või Müüja poolt määratud isik on andnud Tooted: (i) Ostja, (ii) Ostja poolt määratud isiku või (iii) Ostja poolt nimetatud vedaja valdusesse. Tarnetähtaeg sätestatakse hinnapakkumises. Müüjal on õigus  muuta tarnetähtaega. Müüjal on õigus keelduda Toodete tarnimisest, kui Ostja ei ole kokkulepitud ettemakset täielikult tasunud või kui Ostjal on (i) mis tahes summas tasumata maksetähtaja ületanud arveid või (ii) juhul, kui see on Müüja poolt nõutud, ei ole Ostja esitanud pangagarantiid maksekohustuse tagamiseks.

6. Kontroll tarnel.
Kõikide tarnitud Toodetega on kaasas saateleht või arve. Ostjal on kohustus tarnel kohe kontrollida, et tarnitud Tooted ja kogused on kooskõlas saatelehe ja arvega. Tarnel peab Ostja kohe üle vaatama ja kontrollima, et tarnitud Toodetel ei ole silmaga nähtavaid kahjustusi.

Ostja esitab nõuded Toodete Lepingu tingimustele mittevastavuse kohta 3 tööpäeva jooksul mittevastavusest teada saamisest arvates, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul pärast seda, kui Tooted on Ostjale tarnitud. Juhul, kui Pooled on kokku leppinud Toodete paigaldamises Müüja poolt, siis kohustub Ostja paigaldustöö (etappide kaupa) vastu võtma iga päeva kohta samal päeval teostatud tööde akti alusel. Kui Ostja põhjendamatult ei kirjuta teostatud tööde aktile alla, siis loetakse paigaldustööd vastu võtuks alates akti koostamisest. Juhul, kui Ostja esindaja ei ilmu paigaldustööde üleandmiseks kohale, siis saadab ostja vastava akti e-posti teel. Ostja peab paigaldustööde Lepingule mittevastavusest teavitama 1 tööpäeva jooksul mittevastavusest teada saamisest arvates, kuid hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast paigaldustööde teostamise kuupäeva.

Juhul, kui Pooled on kokku leppinud Toodete paigaldamises Müüja poolt, siis Ostja tagab tarnitud Toodete turvalise säilimise objektil kuni vastava Toote paigaldamistöö alguseni. Pärast Toote paigaldamist Müüja poolt läheb vastava Toote juhusliku hävimise või kahjustumise risk Ostjale üle vastava paigaldustöö vastuvõtmisest või vastuvõetuks lugemisest.

7. Arvete esitamine ja tasumine.
Ostja kohustub maksma Müüjale tellitud Toodete eest vastavalt Müüja poolt esitatud arvele ja hinnapakkumises sätestatud maksetingimustele. Müüja võib esitada arved juba enne tarnet ning Müüjal on lisaks ka õigus nõuda ettemakse tasumist. Kui hinnapakkumises ei ole teistmoodi sätestatud on arve tasumise tähtaeg : 50% arvest hinnapakkumise aktsepteerimisel ja 50% arvest enne Toodete tarnimist Ostjale vastavalt hinnapakkumisesele või Müügi Üldtingimustes sätestatud tarnetingimustel.

Ostja peab tasuma ka Toodete Ostjale tarnimisega seotud veokulud ja lao hoiustamisekulu alates 14. ladustamise päevast ning Müüjal on õigus esitada Ostjale veokulude ja laoteenuste kohta arve. Juhul, kui Ostja hilineb maksete tasumisega, on Müüjal õigus nõuda viivist 0,25% tähtajaks tasumata summalt iga maksega hilinetud päeva eest. Ostjal puudub õigus teha arve alusel tasumisele kuuluvatest summadest kinnipidamisi (st keelduda oma kohustuse täitmisest) või tasaarvestada tasumata arved oma nõuetega Müüja vastu. Nõude esitamine Müüja vastu ei vabasta Ostjat arve tasumise kohustusest, välja arvatud juhul, kui Müüja nõustub Ostja esitatud nõudega.

8. Omandiõiguse üleminek.
Toodete omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle Toodete tarnel, tingimusel, et Ostja on Toodete eest täielikult tasunud.

9. Omandireservatsioon.
Müüja säilitab tarnitud Toodete omandiõiguse kuni nimetatud Toodete eest on täielikult tasutud. Ostjal on keelatud tema valduses olevaid, kuid endiselt Müüja omandis olevaid Tooteid pantida. Müüja võib keelata Ostjal paigaldada või käsutada Tooteid, mille omand kuulub endiselt Müüjale.

10. Garantii.
Müüja annab Toodetele garantii 24 kuud alates nende tarnest. Juhul, kui Pooled on kokku leppinud Toote paigaldamises, algab garantii vastava Toote suhtes selle paigaldamisest. Garantii laieneb üksnes Toodete materjali- ja valmistusvigadele. Juhul, kui Juhul, kui Pooled on kokku leppinud Toote paigaldamises, kehtib garantii ka paigaldustööle.

Garantii kehtib üksnes juhul kui:
– Toote kasutamisel on järgitud paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhendit;
– Ostja on avastatud puudusest teatanud koheselt Müüjale, kuid hiljemalt ühe nädala jooksul puuduse avastamisest;
– Garantiiajal vahetatud Tooted või nende osad ei pikenda garantii kehtivuse aega. Samuti ei hakka asendatud Toodetele kehtima uus garantiiperiood. Garantii ei pikene garantiiremondile kulunud aja võrra.

11. Agendisuhte puudumine.
Ostja on iseseisev lepingupool, kes ostab Müüjalt Tooteid oma nimel. Kui Ostja müüb Tooteid edasi, siis toimub see Ostja enda nimel ja arvel. Seetõttu ei ole Ostjal lubatud esitleda ennast Müüja agendi ega esindajana ning Ostja ei tohi sõlmida mingeid tehinguid Müüja nimel ja arvel. Lepingust tulenev õigussuhe on sõltumatute Poolte vaheline õigussuhe.

12. Erakorraline lõpetamine.
Müüja võib lõpetada Lepingu viivitamatult kirjaliku teatega, kui Ostja ei täida Lepingu olulisi tingimusi ega heasta rikkumist või mittetäitmist kahe nädala jooksul Müüjalt vastava kirjaliku teate saamisest arvates. Kumbki Pool võib Lepingu viivitamatult kirjaliku teatega mis tahes ajal lõpetada, kui: (i) teine Pool oma tegevuse lõpetab või tekib oht et teine Pool võib lõpetada tegevuse või likvideeritakse, teise Poole vastu algatatakse pankrotimenetlus või Poole varade mis tahes osale määratakse haldur; või (ii) Lepingust tulenevate kohustuste täitmine ei ole võimalik õigusaktide tõttu.

13. Õigused pärast lõpetamist.
Lepingu mis tahes põhjusel lõpetamisel või lõppemisel ei ole kummalgi Poolel õigust saada mingisugust hüvitust üksnes lõpetamise tõttu.

14. Konfidentsiaalsus.
Kui seadus teisiti ei nõua või kui Lepingu kavatsuse elluviimisest teisiti ei tulene, siis nõustuvad Pooled käesoleva Lepingu sisu ja/või mis tahes teadmisi, informatsiooni või andmeid teise Poole äritegevuse või toodete kohta, mida talle avaldatakse või millest ta saab teatavaks Lepingu tõttu (välja arvatud avalikest või ettevõtlusega seotud allikatest kättesaadav informatsioon), salajas hoidma, mitte avaldama ning mitte enda ega mis tahes muu isiku või organi huvides kasutama.

15. Vastutus.
Müüja vastutus on piiratud Ostjale käesoleva Lepingu rikkumise kaudu tekitatud otsese varalise kahjuga. Müüja vastutab kahju tekitamise eest ainult juhul, kui Müüja on süüdi mittetäitmises. Ühelgi juhul Müüja ei vastuta Ostja saamata jäänud tulu eest. Müüja koguvastutus Ostja ees Lepingu rikkumise eest on piiratud nende Toodete hinnaga, millega seoses nõue esitati, ning ühtlasi piiratud summaga, mille Ostja on selliste Toodete eest Müüjale tegelikult maksnud enne rikkumisest teada saamist.

16. Pangagarantii.
Juhul, kui Müüja seda nõuab, peab Ostja esitama Müüjale tunnustatud krediidiasutuse poolt väljastatud pangagarantii, mis tagab Ostja kohustusi, mis võivad tuleneda sõlmitud või sõlmitavast Lepingust. Pangagarantii minimaalne ulatus peab olema 20% suurem, kui tellitavate toodete ja paigaldustööde koguhind. Pangagarantii peab kehtima Lepingu kehtivuse ajal. Kui Ostja pole Müüjale viimase nõudmisel kehtivat pangagarantiid esitanud võib Müüja keelduda siduvate hinnapakkumiste esitamisest ja tellimuste täitmisest, välja arvatud juhul, kui Ostja on tasunud Toodete eest ettemaksu tellimuse terves ulatuses.

17. Lepingu terviklikkus ja täielikkus.
Leping sisaldab kõiki sätteid ning asendab kõiki varasemaid Pooltevahelisi kirjalikke ja suulisi Lepingu sisu puudutavaid kokkuleppeid.

18. Sätete üksteisest sõltumatu õiguslik jõud.
Lepingu mis tahes sätte tühisus või täitmisele pööramise võimatus ei mõjuta Lepingu mis tahes muu sätte kehtivust või täitmisele pööratavust.

19. Loovutamine.
Kumbki Pool ei või ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta loovutada kolmandatele isikutele Lepingust tulenevaid mis tahes õigusi ega kohustusi.

Müüja võib loovutada oma nõuded Ostja vastu selleks, et võlgu sisse nõuda (nt kasutada inkassoteenuseid).

20. Muudatused.
Lepingut (hinnapakkumisi, nõustumust ja nendega seotud Müügi Üldtingimusi) võib muuta ainult poolte kokkuleppel, mis on sõlmitud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Muudatused, mis ei ole vormistatud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, on tühised ja kehtetud. Selguse mõttes olgu öeldud, et see ei piira Müüja õigust muuta Müügi Üldtingimusi, mida kasutatakse koos tulevaste hinnapakkumiste või müügitehingutega.

21. Kohaldatav õigus.
Lepingu täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest. Lepingule ei kohaldata ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta.

22. Vaidluste lahendamine.
Kõik vaidlused, erimeelsused ja nõuded, mis tulenevad Lepingust või on sellega seotud, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Pooltel ei õnnestu lahendada vaidlust läbirääkimiste teel, siis lahendab vaidluse lõplikult Harju maakohus (Tallinnas).

Kui soovid meie müügi üldtingimused laadida oma seadmesse, siis saad seda teha siit – uksedlukud.ee/tingimused
 
Muudetud 06/12/2021
Versioon 1.2